GIACOMINI CZECH, s.r.o. - solidní obchodní partner

Ceny jsou dané platným ceníkem, vyhrazujeme si právo změny cen při změně kurzu Kč vůči EUR, smluvním prodejcům poskytujeme dohodnuté slevy dle obchodních podmínek.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GIACOMINI CZECH, s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

1.1 Kupující odesláním elektronické objednávky z webových stránek prodávajícího giacomini.cz nebo na emailovou adresu obchod@giacomini.cz akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím, tj. společností GIACOMINI CZECH, s.r.o., IČ: 63146606. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není smluvně stanoveno jinak.

1.2 Smluvní vztahy, které nejsou vymezeny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se upravuji v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

II. Předmět kupní smlouvy

2.1 Předmětem kupní smlouvy jsou položky uvedené v objednávce a odsouhlasené prodávajícím.

III. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupní smlouva je uzavřena po vyjádření souhlasu prodávajícího s objednávkou. Toto vyjádření souhlasu prodávající uskuteční emailovou zprávou (potvrzení o přijetí objednávky) zaslanou kupujícímu.

3.2 I po tomto odsouhlasení si prodávající vyhrazuje právo vyjádřit nesouhlas s objednávkou. O této skutečnosti je povinen zaslat kupujícímu informaci se zdůvodněním svého postupu.

3.3 Prodávající si vyhrazuje právo žádat o autorizaci objednávky písemnou formou. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

3.4 Při objednávce o vyšší ceně nebo atypických produktů si prodávající vyhrazuje právo žádat platbu předem.

IV. Kupní cena a platba

4.1 Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Uvedené ceny jsou uvedeny bez slevy a 21 % sazby DPH. Vpřípadě, že se jedná o zaregistrovaného zákazníka s podepsanou smlouvou o obchodních podmínkách, bude sleva dle obchodních podmínek nastavena a zobrazena v e-shopu. Sleva bude odečtena ve faktuře. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen během smluvního období.

4.2 Způsoby dodání zboží:

 • dobírkou při zaslání zboží přepravní službou, pokud není předem dohodnuto jinak
 • hotově při osobním odběru zboží na prodejně
 • bankovním převodem pouze u zákazníků splatnou Rámcovou smlouvou o obchodních podmínkách

4.3 Prodávající vystaví fakturu – daňový doklad na jméno kupujícího.

4.4 Při odběru zboží, které je na objednávku (zakázkové, upravené dle požadavku kupujícího) může být požadována záloha ve výši 50 % hodnoty objednávky, případně platba předem v celé výši.

4.5 Při objednávce zboží vhodnotě nad 10.000 Kč (po slevě bez DPH) hradí cenu dopravného prodávající. Nadstandardní dopravu si hradí kupující.

4.6 Při objednávce do 10.000 Kč (po slevě bez DPH) bude k ceně zboží připočítána částka 100 Kč bez DPH za dopravu

4.7 Při zaslání zboží na dobírku je doběrečné ve výši dle platného ceníku vydaného přepravní službou: PPL – 30 Kč

Schenker viz tabulka:

Zboží Cena dobírky
do 5 000 Kč 50 Kč
do 10 000 Kč 90 Kč
do 25 000 Kč 130 Kč
do 150 000 Kč 200 Kč
do 100 000 Kč 500 Kč

                               

4.8 Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení faktury. Při nesplnění termínu splatnosti faktury zaplatí kupující smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Dodací podmínky

5.1 Dodací lhůta

 • Dodací lhůta zboží je zpravidla do 3 pracovních dnů. V případě, že prodávající výjimečně nebude schopen dodržet předpokládanou dodací lhůtu, informuje o tom kupujícího a ten se rozhodne, zdali od objednávky odstoupí, nebo bude souhlasit s náhradním nabídnutým termínem dodání.
 • Dodací lhůta začíná běžet ode dne přijetí objednávky prodávajícím. V případě platby předem začíná běžet dodací lhůta ode dne úhrady – přijetí částky ve výši kupní ceny na účet prodávajícího.
 • Objednané zboží nemusí být dodáno v případě prodlení platby kupujícím za předchozí dodané zboží (faktura po splatnosti). Zboží bude dodáno až po úhradě předešlých dlužných faktur.
 • Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

5.2 Způsob dodání

5.2.1 Osobní odběr

 • Na provozovně prodávajícího, GIACOMINI CZECH s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, tel. 483 736 060 - 62.
  Provozní doba:
  • Po – Čt 30 - 15.30 hodin
  • 7.30 – 13.00 hodin
  • Polední přestávka: 12.00 – 12.30
 • V případě osobního odběru nejsou samozřejmě k ceně zboží účtovány žádné přepravní náklady.
 • Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na její jméno, a platným občanským průkazem.

5.2.2 Přepravní službou

 • Vpřípadě že je k ceně zboží účtována cena přepravních nákladů, je tato cena kalkulována dle platného ceníku vydaného přepravní službou. Cena přepravních nákladů je počítána individuálně na základě váhy zboží, počtu balíků ale i vzdálenosti.
 • Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci a sepsat sním reklamační protokol, případně „převzetí zboží s výhradou“ s uvedením důvodu výhrady. Dodací list (případně faktura a další průvodní dokumentace) jsou přiloženy v označeném balíku.

VI. Záruka a odpovědnost za vady (reklamace)

6.1 Záruka

 • Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu:
  • zboží bez vad a v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu.
 • Délka záruky vztahující se na zboží odpovídá lhůtám dle soupisu platného pro firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o., nebo je vyznačena na záručním listě. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury nebo daňového dokladu.
 • V případě výměny dostane zákazník nový záruční list (reklamační protokol). Záruční doba se prodlužuje pouze v případě, že vyřízení reklamace trvalo déle, než zákonem stanovených 30 dní. Případné další reklamace bude zákazník uplatňovat na základě nového záručního listu.

6.1.1 Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do reklamace záruční doba.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 • Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, tlakem, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy předepsaným ustanovením výrobce.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo bylo používáno v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení firmy GIACOMINI CZECH, s.r.o.
 • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
 • Poškození působením živlů (povodeň, požár, blesk atd.).
 • Použití lisovací spojky na plastovou trubku v topné desce.

Firma GIACOMINI CZECH, s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné odpovídajících parametrů (ukončení výroby daného typu). 

6.2 Odpovědnost za vady (reklamace)

6.2.1 Podmínky pro reklamaci zboží:

 • Zboží nebude přijato do reklamace, pokud nebude kompletní, včetně dokumentace a ostatních náležitostí. Při předání zboží do reklamace je zákazník povinen přiložit popis závady (např. v jakém režimu a jak se závada projevuje, jak dlouho po zapnutí, popis manipulací se zařízením před vznikem závady apod.)
 • Reklamaci mechanicky poškozeného výrobku je zákazník povinen uplatnit ihned po převzetí výrobku. Záruční servis je poskytován v servisním středisku firmy GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou. Náklady na dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník.
 • Ke každému zboží zakoupenému u firmy GIACOMINI CZECH, s.r.o. je přikládána faktura nebo daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury nebo daňového dokladu (prodejky), pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

VII. Storno objednávky a odstoupení od smlouvy

7.1 Storno objednávky

Objednávku je možné stornovat písemně (e-mailem) na obchod@giacomini.cz do doby odeslání zboží z našeho skladu na Vaši adresu. Po odeslání zásilky již objednávku stornovat nelze a postupuje se jako v případě Vrácení zboží. 

7.2 Podmínky pro vrácení zboží

7.2.1 Kupující, pokud není registrovaným zákazníkem objednávajícím zboží vsystému GIACOMINI CZECH,r.o. a je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Oznámení / Žádost o odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (obchod@giacomini.cz).

7.2.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.2.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

7.2.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.2.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.2.7 Pro kupující, kteří jsou podnikateli, platí pro odstoupení od smlouvy ust. § 2001 až § 2005 občanského zákoníku, tj. kupující může od smlouvy odstoupit pouze tehdy, pokud jde o případ, který si sjednal sprodávajícím anebo pokud kupující poruší smlouvu podstatným způsobem.

 7.3 Vrácení zboží soukromou osobou

V případě, že jste si zboží zakoupili jako soukromá osoba, máte dle ust. §1829 občanského zákoníku možnost odstoupení od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se zboží rozhodnete vrátit, zašlete nám prosím písemně (e‑mailem) na obchod@giacomini.cz

 • žádost o odstoupení od kupní smlouvy
 • číslo vašeho daňového dokladu (popř. objednávky)
 • ID zboží, které chcete vrátit
 • datum převzetí zboží
 • číslo účtu kam chcete vrátit peníze

Poté zboží pečlivě zabalte a zašlete na naši adresu. Zboží nezasílejte na dobírku!!  Peníze Vám budou vráceny po překontrolování do 14 dnů.

7.3.1 Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

 • zboží musí být v takovém stavu, jak jste ho převzali od dopravce
 • musí být kompletní – včetně veškerého příslušenství, návodů, popř. záručních listů
 • nesmí být použité či jinak poškozené (zničený ochranný obal apod.)
 • k vrácenému zboží musí být přiložen doklad o koupi

7.4 Vrácení zboží firmou

Pro obchodníky či distributory, tzn. firmy nakupující na IČO, záruka vrácení peněz dle ust. § 1829 občanského zákoníku neplatí. Případné vrácení zboží je řešeno individuálně na základě vzájemné dohody. Kupující odstupující od smlouvy na vlastní žádost hradí STORNO POPLATEK ve výši 10 % z ceny vráceného zboží. O tento poplatek bude ponížena dobropisovaná částka. Žádost o odstoupení od kupní smlouvy zašlete písemně (e-mailem) na obchod@giacomini.cz včetně:

 • čísla vašeho daňového dokladu (popř. objednávky),
 • ID zboží, které chcete vrátit,
 • data převzetí zboží,
 • fotodokumentace jakosti zboží

a počkejte na naše písemné vyjádření, zda je možné zboží vrátit či nikoli. Po schválení žádosti zboží pečlivě zabalte a zašlete na naši adresu. Zboží nezasílejte na dobírku!! Náklady na dopravu vráceného zboží jsou na straně kupujícího.

7.4.1 Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

 • zboží nesmí být poškozeno ani použito (zničený ochranný obal apod.).
 • musí být kompletní – včetně veškerého příslušenství, návodů, popř. záručních listů

7.5 Podmínky pro vrácení peněz:

 • V případě odstoupení od smlouvy uznaného prodávajícím vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Zboží musí být neporušené, nepoškozené v originálním obalu, kompletní včetně příslušenství, návodu atp., včetně originálního dokladu o koupi a nesmí jevit známky používání.
 • Kupující musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 • Prodejce vrátí pouze peníze za zboží, nikoliv přepravní náklady.
 • Zboží musí být zasláno zpět prodejci poštou nebo některou z přepravních služeb. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. Další z možností vrácení zboží je osobně na provozovně GIACOMINI CZECH,r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou. Vrácení zboží musí být předem oznámeno a odsouhlaseno telefonicky na tel. čísle 483 736060-62, nebo e-mailem na obchod@giacomini.cz.
 • Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy při dodávce zboží na objednání (zakázkové), atypického nebo upraveného podle přání kupujícího, popř. pokud to bylo dohodnuto při potvrzení objednávky, např. kvůli většímu množství zboží atd.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

8.2 Všechna práva používání loga a chráněných značek a veškerý prospěch v souvislosti s nimi jsou vlastnictvím a patří společnosti GIACOMINI CZECH, s.r.o., IČ:63146606, se sídlem v Liberci, Norská 399/29

Platné od 1.1.2023

Všeobecné obchodní podmínky GIACOMINI CZECH, s.r.o. (PDF - 223 kB)

Celkem položek: 0 0,00 Kč bez DPH

Doprava zdarma pro objednávky nad 10 000 Kč

10 000,00 Kč zbývá pro dopravu zdarma

Košík je prázdný.

Je nám líto,
ale již nepodporujeme Internet Explorer.

Proveďte upgrade na Chrome , Firefox nebo Microsoft Edge.